English Tiếng Việt
AI và 4.0

Tranh thủ cuộc cách mạng 4.0 là con đường ngắn nhất để DN phát triển mạnh mẽ . Cần có cái nhìn thật sự tích cực về công nghệ sáng tạo và coi đây là thách thức cũng như cơ hội để giải quyết các vấn đề DN.Lãnh đạo DN đang cố gắng nỗ lực để tạo ra môi trường công nghệ sáng tạo phát triển", can có những thay đổi để tạo dựng môi trường cho công nghệ sáng tạo phát triển trong bối cảnh mới hiện nay.

Thứ ba, trong chiến lược quốc gia về công nghệ 4.0,  AI hay CMCN 4.0 là giải pháp chủ đạo cho việc tái cơ cấu nền kinh tế.