Các Video clip đã thực hiện

1. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTNWRFLVhPSW94NG8

2. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTMDZoR2l3c0kzU3M

3. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTVGUtWkZRbS1SS1E

4. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTY094N1FmZ2ZaN0E

5. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTRUxsUTJDN0NnZTA

6. https://drive.google.com/open?id=0B5KPJXbkOCyTVmw0VVp6SUoyUGc